〈 Terug naar de hoofdpagina

Privacybeleid en disclaimer

Privacy

WarToga advocatuur verwerkt (gevoelige) persoonsgegevens in overeenstemming met de bij en krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldende eisen. Daaronder kunnen zich bijzondere of andere persoonsgegevens bevinden, afhankelijk van de aard en inhoud van de opdracht, die WarToga advocatuur uitvoert. Het spreekt voor zich dat WarToga advocatuur de beginselen van de AVG onderschrijft en deze naleeft.

Van onze opdrachtgevers verwerken wij in ieder geval de relevante identiteits-, handelsregister- en contactgegevens (uit hoofde van de Wwft en de Advocatenwet) alsmede alle gegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Daarvoor geldt een zwaarwegende geheimhoudingsplicht, versterkt met een verschoningsrecht.

Op onze site vragen en verzamelen wij informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u bijvoorbeeld informatie bij ons opvraagt. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam of gebruikersnaam, adres, postcode woonplaats, e-mailadres, wachtwoord en eventuele andere informatie. In geen geval zal WarToga advocatuur uw gegevens gebruiken om door te geven aan derden voor commerciële doeleinden.

WarToga advocatuur heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die zij verwerkt of laat verwerken.

Gegevens die door ons worden verkregen via onze site worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en WarToga advocatuur gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

WarToga advocatuur hanteert de wettelijke bewaartermijn van ten minste 7 jaar (art. 3:15i BW), welke verlengd wordt, indien dat nodig is in verband met de afwikkeling van geschillen of potentiële aanspraken.

WarToga advocatuur heeft een Functionaris Gegevensbescherming in de persoon van de heer R.H. van der Wart. Deze is bereikbaar via rvanderwart@wartoga.nl of telefonisch via +31(0)612580311.

 U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te zenden naar rvanderwart@wartoga.nl met als onderwerp: “uitoefening rechten privacy”. Binnen 30 dagen na ontvangst zal WarToga advocatuur u gemotiveerd antwoorden.

Recht

Inhoud

Kanttekening

Recht op inzageU heeft het recht om van WarToga advocatuur te vernemen welke gegevens door WarToga advocatuur verwerkt worden. U mag daarvan een kopie vragen. WarToga advocatuur mag u daarvoor een redelijke vergoeding vragen.Dit recht kan beperkt worden door de geheimhoudingsplicht van WarToga advocatuur.
Recht op aanvulling, correctie, verwijdering, afscherming en beperking.U heeft het recht de verwerkte gegevens aan te vullen, te doen corrigeren of te laten verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken.Dit recht kan beperkt worden door de wettelijke zorgplicht, archiefverplichtingen of andere wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval zal WarToga advocatuur een
Recht op intrekking van toestemmingVoor zover de verwerking berust op uw uitdrukkelijke toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.Dit recht kan beperkt worden door de wettelijke zorgplicht, archiefverplichtingen of andere wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval zal WarToga advocatuur een alternatieve wijze van verwerking van uw gegevens voorstellen.
Recht om te klagenU heeft het recht een klacht in te dienen bij WarToga advocatuur (info@wartoga.nl) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WarToga advocatuur. Ook is het verboden deze website te gebruiken op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.
Hoewel WarToga advocatuur bij het bouwen en onderhouden van deze website heel zorgvuldig is (geweest), is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste informatie.